Эти Бакыр Терексай

Жергиликтүү сатып алуулар

etibakir

Жергиликтүү сатып алуулар

Сатып алуу бөлүмү

Сатып алуу бѳлүмү –  товарларды сатып алуу жѳнүндѳ чечимдер кабыл алынып турган, ѳндүрүмдү жеткирүүгѳ контрактылар түзүлүп, жеткирүүчүлѳрдү тандоо маселелери чечилип, ѳндүрүмдүн сапатына талаптар белгиленип ж.б. турган  бѳлүм болуп саналат.

Биздин компаниянын максаттарынын бири  –  ишкананын муктаждыктары үчүн товарларды, эмгектерди жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү сатып алууда жергиликтүү ѳндүрүүчүлѳрдү колдоо.

Сатып алуу бѳлүмүнүн ишинин максаттары

Компаниянын сатып алуу бѳлүмүнүн (кызматынын) максаттары:

ѳтѳ пайдалуу баада товарларды жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү сатып алуу;

товарларды ѳз маалында жеткирүүнү камсыз кылуу;

сапаты жогору кепилденген товарларды сатып алуу;

ишенимдүү жеткирүүчүлѳр менен жагымдуу ѳнѳктѳштүк мамилени кармануу;

ишкана үчүн максималдуу пайда алуу;

Компаниянын башка бѳлүмдѳрү менен кызматташуу жана натыйжалуу ѳз ара аракеттенүү;

Компаниянын стратегиялык максаттарына жетишинде, аны менен бирге аны логистикалык стратегияда ишке ашырууда  ѳз салымын кошуу;

жалпы логистикалык коромжуларда сатып алууга чыгымдардын үлүшүн тѳмѳндѳтүү.