Эти Бакыр Терексай

Социалдык жоопкерчилик

etibakir
Социальная ответственность

“Эти Бакыр Терексай” ЖЧК компаниясынын социалдык жоопкерчилиги бизнести этика менен жүргүзүүгѳ дайыма кѳңүл буруусунда жана экономиканын ѳнүгүүсүнѳ салым кошуусунда, компаниянын кызматкерлеринин жана алардын үй-бүлѳлѳрүнүн, жергиликтүү коомдоштуктун жана жалпы эле коомдун жашоо деңгээлин жакшыртуу үчүн шарттарды түзүүсүндѳ жатат:

Социалдык жоопкерчиликтин стратегиясын жана туруктуу ѳнүгүү принциптерин сактоо компаниянын бизнес-стратегиясынын негизинде экономикалык, социалдык жана экологиялык факторлордун айкашын камсыз кыларына жана биздин бизнеске келечек муундун керектѳѳлѳрүн канааттандыруу мүмкүндүгүн берерине ишенебиз.