Эти Бакыр Терексай

Айлана-чөйрөнү коргоо

administrator
Экологиялык мониторингдин алдын ала отчёту.

“Эти Бакыр Терексай” ЖЧК компаниясынын маанилүү милдеттеринин бири жаратылышты коргоо мыйзамдарын сактоо болуп саналат.

Айлана чѳйрѳнү коргоо зарылдыгы азыркы жана келечек муундун коопсузудугу, бакубатчылыгы жана ден соолугу жѳнүндү кам кѳрүүдѳн, ошондой эле жаратылыш ресурстарын сактоонун маанилүүлүгүнѳн улам келип чыгат. Ѳндүрүштүн калдыктарын иштетүүдѳ жана аларды колдонууда Компаниялар айлана чѳйрѳнү коргоо жаатындагы мыйзамдарга ылайык экологиялык талаптарды, ошондой эле атмосфералык абаны, суу жана жер ресурстарын коргоо жаатындагы экологиялык талаптарды сактоого милдеттүү.

Ишканада айлана чѳйрѳнү коргоо тѳмѳнкүлѳргѳ багытталган:

-атмосфера абасын коргоо;

-суу ресурстарын колдонууну жана коопсуздугун контролдоо;

-калдыктарды туура колдонуу;

-жер ресурстарын рационалдуу пайдалануу.